چگونگی اداره مؤسسه های شبانه روزی

عنوانچگونگی اداره مؤسسه های شبانه روزی
گونهمقاله
نویسندگانسعیدی, عباس
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۹
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۳۹

شماره

دوره ۳۲ ش ۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۲-۳۱
موضوعسعیدی، عباس, ماهنامه آموزش و پرورش, مدرسه های شبانه روزی, مقاله
متن کامل

اشاره به نکاتی که در اداره ی مؤسسه های شبانه روزی باید به آن ها توجه کرد. از جمله ایجاد امنیت، روحیه همکاری، احترام به حقوق افراد، پرورش نیروهای اخلاقی و معنوی، توجه به بهداشت و نشاط کودکان و توجه به مقدسات ملی.bridge media | New Jordans – Air Jordan 2021 Release Dates , Gov