چوب باز

چوب باز
عنوانچوب باز
گونهعکس
عکاسپور, بهروز غریب
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۹-

سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

رنگي

موضوعبهروز غریب پور, شاه سليم بازي (نمایش), عروسک نخی, عروسک نمایشی, عکس
متن کامل

یکی از عروسک‌های شاه سلیم بازی است. صورت این عروسک شاه سلیم بازی متعلق به دوره‌ی قاجاریه است.
عروسک مجموعه عروسک‌های خانواده‌ی احمدی است.