چه میخواهید بدانید؟(۲۴)

چه میخواهید بدانید؟(۲۴)
عنوانچه میخواهید بدانید؟(۲۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرریاحی, نفیسه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٤

شماره صفحهص٢٤
وضعیت رنگ

طراحی(قلم ) و نقاشی(گواش)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, چه میخواهید بدانید ؟, طراحی, کتاب مصور, گواش, منابع دیداری, نفیسه ریاحی
متن کامل