چهره سوخته کوچولو(۱۲)

چهره سوخته کوچولو(۱۲)
عنوانچهره سوخته کوچولو(۱۲)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۴۴

شماره صفحهص۱۲
وضعیت رنگ

طراحی(قلم فلزی)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, چهره سوخته کوچولو, طراحی, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل