چهار دوست قدیمی (۳)

عنوانچهار دوست قدیمی (۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگریانگ تسن, شن
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص[۳]
وضعیت رنگ

طراحی (قلم و آب مرکب)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, چهار دوست قدیمی, شن یانگ تسن, طراحی, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
چهار دوست قدیمی (۳)