چرخهای جور واجور(۱۳)

عنوانچرخهای جور واجور(۱۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٤٩

شماره صفحهص١٣
وضعیت رنگ

نقاشی ( قلم و آبرنگ )

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, چرخهای جور واجور, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
چرخهای جور واجور(۱۳)