چاپ کتاب های درسی دبستان

عنوانچاپ کتاب های درسی دبستان
گونهسند
شماره دسترسی۲۴۹ت‌
فرستندهایران, کارخانه چا
گیرندهبنی احمد, ابراهیم
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۲۱
تاریخ نشر

۱۲بهمن ۱۳۲۱

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسند, کارخانه چاپ خودکار ایران, منابع نوشتاری
متن کامل

ق‍رارداد ب‍ی‍ن‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ چ‍اپ‌ خ‍ودک‍ار ای‍ران‌ و اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‍ی‌اح‍م‍د ب‍رای تهیه گراوورهای ک‍ت‍اب‌ ه‍ای‌ درس‍ی‌ دبستان.latest jordan Sneakers | NIKE