پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ م‍خ‍ارج‌ ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌

عنوانپ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ م‍خ‍ارج‌ ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
گونهسند
شماره دسترسی۱۰ت‌
فرستندهامیرارجمند, لیلی
گیرندههدایتی,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۴۶
تاریخ نشر

۹ بهمن ۱۳۴۶

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۳ص
موضوعسند, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, لیلی امیر ارجمند, منابع نوشتاری, هدایتی‌ (وزیر آم‍وزش‌ و پ‍رورش ، عضو هیئت امناء کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان ‌), ه‍دای‍ت‍ی‌ (وزیر آم‍وزش‌ و پ‍رورش ، عضو هیئت امناء کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان ‌)
متن کامل

ارسال فهرستی از ریز مخارج پیش‌بینی شده ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان که برای نخست وزیر و اظهار نظر وزیر آموزش و پرورش تهیه شده است.