پینوکیو غرق در خوشبختی(۵)

عنوانپینوکیو غرق در خوشبختی(۵)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص٥
وضعیت رنگ

نقاشی ( گواش و قلم فلزی)

موضوعپینوکیو غرق در خوشبختی, تصویر, تصویر کتاب, کتاب تصویری, گواش, منابع دیداری
متن کامل
پینوکیو غرق در خوشبختی(۵)