پینوکیو(۶)

عنوانپینوکیو(۶)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص٦
وضعیت رنگ

طراحی (قلم و آب مرکب)

موضوعپینوکیو, تصویر, تصویر کتاب, جان استرجن, رکس اروین, کتاب مصور طراحی, منابع دیداری
متن کامل
پینوکیو(۶)