پیش آهنگی و تربیت بدنی

عنوانپیش آهنگی و تربیت بدنی
گونهنشریه
پدیدآورندگانامین زاده, احمد, کتیبه ای, جلیل, میرعمادی, صدری, قهرمانی, ابوالفتح
متن کامل

از ۴ آبان سال ۱۳۱۹ مجله‌ی پیشاهنگی و تربیت بدنی با مدیر مسئولی ابوالقاسم شکرایی از سوی اداره‌ی پیش‌آهنگی و تربیت بدنی انتشار یافت. این مجله هر سه ماه یک بار منتشر می‌شد. نیمی ‌از مطالب آن مربوط به فعالیت‌های پیشاهنگی و نیم دیگر درباره‌ی تربیت بدنی و همه‌ی آن‌ها اخبار، گزارش‌ها و مطالب آموزشی بود. گزارش‌ها و خبرهای مربوط به ولیعهد که رییس سازمان بود، با ...