پیش آهنگی و تربیت بدنی

عنوانپیش آهنگی و تربیت بدنی
گونهنشریه
پدیدآورندگانامین زاده, احمد, کتیبه ای, جلیل, میرعمادی, صدری, قهرمانی, ابوالفتح
ناشرسازمان پیشاهنگی ایران
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۱۹
تاریخ نشر

١٣١٩- ١٣٢٠

زبان انتشارفارسی
وضعیت تصویر

نقاشی، عکس (سیاه و سفید)

اندازه٢/١٤*٥/٢٠س.م
پدیدآورندگان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: ابوالقاسم شكرایی

گروه سنینوجوانان
فاصله انتشارسه ماهانه
موضوعابوالفتح قهرمانی, احمد امین‌زاده, جلیل كتیبه ی, صدری میر عمادی, صفحه کودکان نشریه ها, نشریه, نشریه دولتی, نشریه سازمانی, نشریه علمی, نشریه فرهنگی, نشریه نوجوانان
موجودی

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان: ١٣١٩:س١،ش ١- ٢ .

یادداشت ها

وابسته به: اداره پیشاهنگی و تربیت بدنی

متن کامل

از ۴ آبان سال ۱۳۱۹ مجله‌ی پیشاهنگی و تربیت بدنی با مدیر مسئولی ابوالقاسم شکرایی از سوی اداره‌ی پیش‌آهنگی و تربیت بدنی انتشار یافت. این مجله هر سه ماه یک بار منتشر می‌شد. نیمی ‌از مطالب آن مربوط به فعالیت‌های پیشاهنگی و نیم دیگر درباره‌ی تربیت بدنی و همه‌ی آن‌ها اخبار، گزارش‌ها و مطالب آموزشی بود. گزارش‌ها و خبرهای مربوط به ولیعهد که رییس سازمان بود، با ...Sports News | Nike Shoes