پیشواز امیرارسلان از فرخ لقا در تماشاخانه فرنگ

پیشواز امیرارسلان از فرخ لقا در تماشاخانه فرنگ
عنوانپیشواز امیرارسلان از فرخ لقا در تماشاخانه فرنگ
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سیاه و سفید

موضوععکس, عیدی سازی
منابع

مجموعه شخصی مهدی رضا قلی زاده

متن کامل