پیام کاوه یک نشریه قدیمی ویژه دانش آموزان

عنوانپیام کاوه یک نشریه قدیمی ویژه دانش آموزان
گونهمقاله
شماره دسترسی١١٨٢٢
نویسندگانقاسمی, فرید
ناشرسالنامه مطبوعات کودک و نوجوان
سال تولد۱۳۷۵
تاریخ نشر

١٣٧٥

شماره

س ١ ش ١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٣٨-١٤٠
موضوعپیام کاوه (نشریه), قاسمی، فرید, نشریه آموزشگاهی, نشریه ها
متن کامل

مختصری از تاریخچه ی فعالیت نشریه ی دانش آموزی "پیام کاوه" که دانش آموزان مدرسه های شرف، دارالفنون، پانزده بهمن و رهنما در تهران منتشر می کردند و گفت و گو با امیر هوشنگ عسگری، بنیانگذار این نشریه.