پیام به آقای صدیق وزیر فرهنگ

عنوانپیام به آقای صدیق وزیر فرهنگ
گونهمقاله
نویسندگانباغچه بان, جبار
تاریخ تولد - وفات

١٢٦٤-١٣٤٥

ناشرزبان
سال تولد۱۳۲۳
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۲۳

شماره

س ۱ ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۵-۲۱
موضوعباغچه بان، جبار, نامه ها, وزارت فرهنگ
متن کامل

پیامی به صدیق،‌ وزیر فرهنگ وقت و نقد کارهای او در حوزه آموزش و پرورش و شکایت از مخالفت‌هایی که با فعالیت‌های باغچه بان دارد.Adidas footwear | Sneakers Nike