پژوهش میدانی نشریات نوجوانان

عنوانپژوهش میدانی نشریات نوجوانان
گونهسند
شماره دسترسی۱۷۷ت‌
فرستندهشورای کتاب کودک,
گیرندهایرج ایمن رئیس موسسه تحقیقات و مطالعات تربیتی,
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۴۴
تاریخ نشر

۱اسفند ۱۳۴۴

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص‌
موضوعایرج ایمن رئیس موسسه تحقیقات و مطالعات تربیتی, سند, شورای کتاب کودک, منابع نوشتاری
متن کامل

درخواست پژوهش میدانی درباره ع‍لاق‍ه‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍ه‌ نشریات وم‍طال‍ب‌ آن‌ از م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی وهمراهی گروه بررسی شورای کتاب کودک. پاسخ مثبت موسسه ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی.