پوشاک دانش آموزان

عنوانپوشاک دانش آموزان
گونهسند
فرستندهجهانشاهی, مصدق
گیرندهوزیر معارف و اوقاف,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۰۹
تاریخ نشر

۲۷اردیبهشت ۱۳۰۹

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۳ص
موضوعسند, مصدق جهانشاهی (رئیس اداره تفتیش مجلس), منابع نوشتاری, وزیر معارف واوقاف
متن کامل

تذکر اداره تفتیش مجلس برای یک دست شدن لباس دانش آموزان دختر واستفاده از پوشش خاکستری رنگ ودستورالعمل پوشش مدارس دخترانه که درپاسخ آورده شده است .Best Authentic Sneakers | Women's Nike Superrep