پروین دولت آبادی با لباس مدرسه

عنوانپروین دولت آبادی با لباس مدرسه
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعپروین دولت آبادی, دختران, عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل
پروین دولت آبادی با لباس مدرسه