پرورش قناری

عنوانپرورش قناری
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٤٠٢ک
پدیدآورندگانمشیری, محمد
ناشراشرفی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۱
تعداد صفحه٨٤ص
پدیدآورندگان

تالیف محمد مشیری

موضوعادبیات تالیف, اشرفی, کتاب, محمد مشیری
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد، رنگی)

عنوان کوتاهسلسله انتشارات کشاورزی و دامپروری
متن کامل