پرورش حافظه

عنوانپرورش حافظه
گونهمقاله
عنوان فرعیبه خاطر سپردن مطالب با میل و رغبت رابطه مستقیم دارد "
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

تیر ۱۳۳۰

شماره

دوره۲۵ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۷-۲۹
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

ضمن بررسی پرورش حافظه در دانش‌آموزان طبق آزمایشاتی که بر دانش‌آموزان دیپلمه به عمل آمده ، بیان داشته که در اطفال شیرخوار و اشخاص غیرطبیعی حافظه غیرارادی بکار می‌افتد و طوطی‌وار مطالبی بخاطرشان می‌ماند اما در اشخاص بالغ و هوشیار کیفیت ادراک و اکتساب منحصراً دانسته صورت می‌گیرد و در قدیم حافظه اطفال را با حفظ اشعار زیاد و اعداد مکرر و بسیاری از موضوع های غیرمحسوس پرورش می‌دادندAuthentic Sneakers | Nike Shoes