پرورشگاه تبریز

پرورشگاه تبریز
عنوانپرورشگاه تبریز
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعپرورشگاه, پسران, عکس, محمد علي رشدي
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

محمد علی رشدی در میان دانش آموزان دارالتربه پسران تبریز که از محل درآمد کنسرت قمرالملوک وزیری صاحب لباس نو شده اند.