پروانه ها و باران (۱۱)

عنوانپروانه ها و باران (۱۱)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرزمانی, محمد زمان
تاریخ تولد - وفات

١٣٠١-

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٣٩

شماره صفحهص١١
وضعیت رنگ

نقاشی (رنگی)

اندازه١٩*٣٠
موضوعپروانه ها و باران, تصویر, تصویر کتاب, داستان, کتاب مصور, محمد زمان زمانی, محمدزمان زمانی, منابع دیداری, نقاشی
متن کامل
پروانه ها و باران (۱۱)