پروانه ها

عنوانپروانه ها
گونهکتاب
شماره دسترسی۳۵۶۵ک
پدیدآورندگانناش, پاملا
عنوان دیگر

عنوان اصلی: [The Butterfly ‪(See How It Grows)‬]

ناشرس‍ازم‍ان‌ ن‍ش‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌دخ‍ت‌
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه(۱۶)ص‌
اندازه۵/۲۱*۱۶س.م
موضوعادبیات ترجمه, پاملا ناش, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی (رن‍گ‍ی‌)

عنوان کوتاهخ‍ود را ب‍ا ت‍م‍اش‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ت‌ س‍رگ‍رم‌ ک‍ن‍ی‍م‌
نوبت چاپچاپ اول
متن کامل

آشنایی با ساختمان بدن پروانه ها و مراحل مختلف رشدو نمو آنها.Best Authentic Sneakers | adidas