پدر و دختر

پدر و دختر
عنوانپدر و دختر
گونهعکس
سال انتشار۱۳۱۰
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۱۰

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعدختران, عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل