پبرنامه تعلیمات چهار ساله ابتدایی

عنوانپبرنامه تعلیمات چهار ساله ابتدایی
گونهسند
شماره دسترسی۱۹۳ت
فرستندهمعارف, دارالانشاء
گیرندهاداره کل معارف,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۰۷
تاریخ نشر

۱۳تیر۱۳۰۷

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعاداره کل معارف, دارالانشاء شورای عالی معارف, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

تائید برنامه تعلیمات چهار ساله ابتدایی وتصویب آن در صدویازدهمین جلسه شورای عالی معارف .