پایه‌ی شش مدرسه‌ی اتحاد(آلیانس) در سنندج

پایه‌ی شش مدرسه‌ی اتحاد(آلیانس) در سنندج
عنوانپایه‌ی شش مدرسه‌ی اتحاد(آلیانس) در سنندج
گونهعکس
سال انتشار۱۳۴۷
تاریخ نشر

۲۱ مارس ۱۹۶۷= (۱۳۴۶)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه‌ اتحاد, مدرسه اقلیت های دینی, مدرسه پسرانه
منابع

Sarshar, Human.‎ Esther's Children: A Portrait of Iranian Jews.‎ 2002

متن کامل