پاسخ وزیر فرهنگ بلژیک

عنوانپاسخ وزیر فرهنگ بلژیک
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۶
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۲۶

شماره

دوره۲۲ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵-۶
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

پاسخ وزیرفرهنگ بلژیک است در سؤال مدیر مجله که از وزرای فرهنگ و رؤسای فدراسیون های فرهنگی ممالک مختلف پوشیده شده بود تا چه اندازه در آینده تعلیم و تربیت بر اصول دموکراسی ملی و اقتصادی استوار استAsics footwear | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Pochta News