وطن دلى

عنوانوطن دلى
گونهکتاب
شماره دسترسی٨٥٩د
پدیدآورندگانرشدیه, حسن
تاریخ تولد - وفات

١٢٢٩-١٣٢٢

عنوان دیگر

عنوان دیگر: وطن دیلى

ناشرحسن رشدیه، دارالفنون مظفریه آدلی نظامیه
مکان انتشارتبریز
سال انتشار۱۲۷۳
تعداد صفحه١١٠ص
اندازه٢١*١٣س.م
پدیدآورندگان

حسن رشدیه

موضوعادبیات تالیف, ادبیات تاليف, الفباآموز, حسن رشدیه, حكایت, کتاب, کتاب درسی
نوع چاپ

چاپ سنگى

متن کامل

کتابى نو براى آموزش خواندن و نوشتن به کودکان، همراه با شیوه نامه ی آموزشى براى آموزگاران و چند حکایت، شامل: تدبیر سز برمارال؛ حقارته تابى اولمایان اصلان؛ و....latest Nike release | 『アディダス』に分類された記事一覧