وضع فرهنگی عربستان سعودی

عنوانوضع فرهنگی عربستان سعودی
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

آبان و آذر ۱۳۳۷

شماره

دوره۳۰ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۲
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

گزارش کوتاهی از وضعیت آموزش و پرورش در عربستان از نظر بودجه فرهنگ و تعداد مدارس و دانش اموزان و معلمان.