وزارت معارف: صدور متحدالمال

عنوانوزارت معارف: صدور متحدالمال
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۸
تاریخ نشر

سه شنبه ۳۱ بهمن ۱۳۰۸

شماره

س۸ ش۳۱ (۱۲۰۱)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعانظباط, بخشنامه ها, کوشش, مقاله
متن کامل

خبر درخواست وزارت معارف از پلیس برای اینکه دانش آموزانی که در محل های نامناسب دیده می شوند به مدرسه فرستاده شوند تا مدرسه آنها را اخراج کند.