وزارت معارف: تهیه بودجه

عنوانوزارت معارف: تهیه بودجه
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۸
تاریخ نشر

پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۰۸

شماره

س۸ ش۱۵ (۱۱۹۲)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعبودجه آموزشی, ساختمان های آموزشگاهی, کوشش, مقاله
متن کامل

خبر اقدامات وزارت معارف در زمینه ی ساخت مدرسه در استان های مختلف و اختصاص بودجه برای این کار.