واکسیناسیون دانش آموزان شهرستان‌ها

واکسیناسیون دانش آموزان شهرستان‌ها
عنوانواکسیناسیون دانش آموزان شهرستان‌ها
گونهعکس
شماره دسترسی۱۱۰ ع
سال انتشار۱۳۰۲
تاریخ نشر

۷ آبان ۱۳۰۲

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعدانش آموزان, عکس, واکسیناسیون
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل