واسکا سرخه(۸)

عنوانواسکا سرخه(۸)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرممیز, مرتضی
تاریخ تولد - وفات

١٣١٥-١٣٨٤

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٥

شماره صفحه٨
وضعیت رنگ

طراحي(پاستل)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, کتاب مصور, مرتضی ممیز, منابع دیداری, واسکا سرخه
متن کامل
واسکا سرخه(۸)