ه‍اوای‍ی‌

عنوانه‍اوای‍ی‌
گونهکتاب
شماره دسترسی۸۰۴ک
پدیدآورندگانلوئیس, اسکار
تاریخ تولد - وفات

۱۸۹۳-

پدیدآورندگان همکارکیانوش, محمود
عنوان فرعیگ‍وه‍ر اق‍ی‍ان‍وس‌ آرام‌
عنوان دیگر

عنوان اصلي: Hawaii, geh of the Pacific

ناشرام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌، ن‍ی‍ل‌
مکان انتشارت‍ه‍ران‌، ن‍ی‍وی‍ورک‌
سال انتشار۱۳۴۰
تعداد صفحه۱۳۷ ص
اندازه۵/۲۱*۵/۱۴س.م
پدیدآورندگان

اس‍ک‍ار ل‍وئ‍ی‍س‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍ود ک‍ی‍ان‍وش‌

موضوعادبیات ترجمه, اس‍ک‍ار ل‍وئ‍ی‍س‌, غیرداستان, کتاب, کتاب دانش اجتماعی, م‍ح‍م‍ود ک‍ی‍ان‍وش‌
گروه سنی( د ، ه )
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د)

بهاء

۴۷ريال

عنوان کوتاهگ‍ردون‍ه‌ ت‍اری‍خ‌؛ ۴۴
نوبت چاپچاپ اول ۱۳۴۰
تیراژ۲۰۰۰
متن کامل

اطلاعاتی درباره‌ی موقعیت جغرافیایى جزایر هاوایى، نحوه ی زندگى مردم آن جزایر در گذشته و حال، پادشاهان و فرمانرواهاى هاوایى باستان و اوضاع کنونى این جزایر است.Sneakers Store | M2k Tekno