هیأت امنای انجمن اولیا و مربیان اقدامات سال گذشته انجمن را مورد تأیید قرار داد

عنوانهیأت امنای انجمن اولیا و مربیان اقدامات سال گذشته انجمن را مورد تأیید قرار داد
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

مهر ۱۳۵۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۰-۳۳
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآصفه آصفی, انجمن ملی اولیا و مربیان ایران, سخنرانی ها, مقاله, مکتب مام
متن کامل

گزارشی از جلسه هیات امنای انجمن ملی اولیا و مربیان ایران و اشاره به مواردی که آصفه آصفی، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره انجمن، در سخنرانیشان به آنها اشاره کردند.