هنر و ادبیات امروز: باز هم گامی دیگر: مسابقه شعر شاعران خردسال

عنوانهنر و ادبیات امروز: باز هم گامی دیگر: مسابقه شعر شاعران خردسال
گونهمقاله
ناشرجوانان امروز
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

[۱۳۴۸]

شماره

س۳ ش [۱۳۵]

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۷
موضوعجوانان امروز, جوانان امروز (نشریه), شعر, کودکان, مسابقه ها, مقاله
متن کامل

درخواست ارسال شعر کودکان بین ۸ تا ۱۴ ساله به دفتر نشریه ی جوانان امروز برای شرکت در مسابقه ی شعر.