هنر واقعگرا

عنوانهنر واقعگرا
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. ر.

تصويرگري

منابع

شناخت ادبیات کودکان: گونه ها و کاربرد ها، ص ۱۵۸

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

هنر بازنمایی که گاه واقعگرا نامیده می‌شود، موضوع‌ها را به همان گونه که در زندگی روزانه هستند، تصویر می‌کند. هنرمندان واقعگرا نیازی نمی‌بینند که تصویرهای خود را درست مانند عکس بازآفرینی کنند. آن‌ها ترکیب بندی‌هایی می آفرینند که فیگورهای انسانی، اجسام یا پدیده‌های طبیعی را به گونه‌ای واقعی نشان دهند. از آغاز انتشار کتاب‌های تصویری کودکان، بیشتر تصویرها واقعگرا بوده‌‌اند. تصویر‌های واقعی پایه‌های آشنایی را در اختیار کودکان می گذارند که بر اساس آن‌ها بتوانند درک خود را از گیتی گسترش دهند.