همکلاس من

عنوانهمکلاس من
گونهمقاله
نویسندگاندولت آبادی, پروین
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۳-۱۳۸۷

ناشرپيک نوجوانان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

نيمه دوم بهمن ماه ۱۳۵۶

شماره

دوره ۶ ش ۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۶
موضوعادبیات تالیف, پیک نوجوان, دولت آبادی، پروين, شعر, مقاله
متن کامل

شعری خطاب به همکلاسی و بیان دوستی و محبت که بین همکلاس ها به وجود می آید.