همکاری مشترک رادیو و تلویزیون ملی ایران و سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

عنوانهمکاری مشترک رادیو و تلویزیون ملی ایران و سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
گونهمقاله
نویسندگانکیوانخواه, فلور
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۵۶

شماره

س۷ ش۳۱۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۳
موضوعتماشا, سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران, سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان, فلور کیوانخواه, مقاله
متن کامل

خبری از همکاری مشترک سازمان رادیو و تلویزیون آموزشی و سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان به منظور تولید مواد آموزشی ، همکاری در توسعه بخش تکنولوژی آموزشی و ارزشیابی و پژوهش و بازآموزی معلمان و تربیت نیروی انسانی برای تولید مواد آموزشی .