هفت خوان رستم(۴)

عنوانهفت خوان رستم(۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرریاحی, نفیسه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۵

شماره صفحهص۴
وضعیت رنگ

نقاشی(مرکب رنگی)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, کتاب مصور, منابع دیداری, نفیسه ریاحی, هفت خوان رستم
متن کامل
هفت خوان رستم(۴)