هر کودک چهار مرکز آموزشگاه و چهار دسته معلم دارد

عنوانهر کودک چهار مرکز آموزشگاه و چهار دسته معلم دارد
گونهمقاله
نویسندگانشوقی, عباس
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

آذر ۱۳۳۶

شماره

دوره۲۹ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱-۴
موضوععباس شوقی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

خانه ، همبازی ، آموزشگاه و اجتماع این چهارمرکز و چهاردسته آموزگار در تمام مراحل رشد و پرورش یک کودک است و باید به این چهار عامل توجه زیادی شود