هر کس خانه ای دارد(۱)

عنوانهر کس خانه ای دارد(۱)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرممیز, مرتضی
تاریخ تولد - وفات

۱۳۸۴-۱۳۱۵

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۸

شماره صفحهص[١]
وضعیت رنگ

نقاشی

موضوعتصویر, تصویر کتاب, مرتضی ممیز, منابع دیداری, هرکس خانه ای دارد
متن کامل
هر کس خانه ای دارد(۱)