هدف و وظایف و سازمان اداره مطالعات و برنامه ها

عنوانهدف و وظایف و سازمان اداره مطالعات و برنامه ها
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۳۶

شماره

دوره۲۸ ش۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲-۵
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

شرح اهداف و وظایف سازمان اداره مطالعات و برنامه ها و زیر مجموعه هایش.Adidas footwear | Autres