هایکو

عنوانهایکو
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. ر.

ادبيات ژاپني

ع. ا.

شعر

منابع

شناخت ادبیات کودکان: گونه ها و کاربرد ها، ص ۳۶۰

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

‌هایکو یکی از شکل‌های کهن شعر ژاپنی است ‌که از سه مصراع تشکیل شده است. مصراع اول، دارای پنج هجاست، مصراع دوم، هفت هجا دارد و مصراع آخر، پنج هجا. به نظر «آن وود» که خود از‌ هایکو سرایان امروزی است، هفده هجای‌ هایکو از نظم و ترتیبی برخوردار است که در مجموع شعری «ساده و ژرف، سازنده و بالنده، دقیقاً توصیفگر و در همان حال کاملاً تداعی ‌کننده» می‌آفرینند. چنین شعری، شایسته‌ی مزه مزه کردن است نه با شتاب خواندن.