ن‍‍ام‍ه‌ ج‍لال‌ م‍ت‍ی‍ن‍‍ی‌ ب‍ه‌ ‌ع‍ب‍‍اس‌ ی‍م‍ی‍ن‍‍ی‌ ش‍ری‍ف

عنوانن‍‍ام‍ه‌ ج‍لال‌ م‍ت‍ی‍ن‍‍ی‌ ب‍ه‌ ‌ع‍ب‍‍اس‌ ی‍م‍ی‍ن‍‍ی‌ ش‍ری‍ف
گونهسند
فرستندهمتینی, جلال
گیرندهیمینی شریف, عباس
سال انتشار۱۳۶۷
تاریخ نشر

٦ تیر ١٣٦٧

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه٢ ص
موضوعجلال متینی, سند, منابع نوشتاری, نامه ها
متن کامل

ن‍‍ام‍ه ی‌ ج‍لال‌ م‍ت‍ی‍ن‍‍ی‌ ب‍ه‌ ‌ع‍ب‍‍اس‌ ی‍م‍ی‍ن‍‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ درب‍‍اره ی‌ چ‍‍اپ‌ م‍طل‍ب‍‍ی‌ درب‍‍اره‌ ی ی‍م‍ی‍ن‍‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ در ‌ای‍ر‌ان‌ ن‍‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ق‍ل‍م‌ ‌اح‍س‍‍ان‌ ی‍‍ارش‍‍اطر.