ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ت‍رب‌

عنوانن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ت‍رب‌
گونهسند
فرستندهمفید, بیژن
متن کامل

م‍ت‍ن‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ت‍رب‌ نوشته بیژن مفید وکارگردانی دان لافون ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ع‍ک‍س‌ از اج‍رای‌ ن‍م‍ای‍ش‌ و ن‍ظر ت‍م‍اش‍اگ‍ران‌ن‍وج‍وان‌ درب‍اره‌ ی‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ و ن‍ق‍اش‍ی‌ از آن‌ و م‍ع‍رف‍ی‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، اجراشده در کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان .