ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ت‍رب‌

عنوانن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ت‍رب‌
گونهسند
شماره دسترسی۵۶۷ت‌
فرستندهمفید, بیژن
محل نگهداریآرشیو م‍رک‍ز تولید‍ تئ‍ات‍ر ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
سال انتشارنوشته شده
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۴۸ص
موضوعبیژن مفید, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

م‍ت‍ن‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ت‍رب‌ نوشته بیژن مفید وکارگردانی دان لافون ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ع‍ک‍س‌ از اج‍رای‌ ن‍م‍ای‍ش‌ و ن‍ظر ت‍م‍اش‍اگ‍ران‌ن‍وج‍وان‌ درب‍اره‌ ی‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ و ن‍ق‍اش‍ی‌ از آن‌ و م‍ع‍رف‍ی‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، اجراشده در کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان .