ن‍م‍ای‍ش‌کمک وظیفه پیش آهنگ

عنوانن‍م‍ای‍ش‌کمک وظیفه پیش آهنگ
گونهسند
شماره دسترسی۲۷۸ت‌
فرستندهپیشاهنگی‌), توماس‌ ر ک
گیرنده[دبیرستان ها ],
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۱۵
تاریخ نشر

۲۴اردیبهشت ۱۳۱۵

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوع[دبیرستان ها ], توماس‌ ر کیبسن‌ (م‍دی‍ر ک‍ل‌ پیشاهنگی‌), سند, منابع نوشتاری
متن کامل

دعوت از پیش آهنگان برای شرکت در ن‍م‍ای‍ش‌ "ک‍م‍ک‌ وظی‍ف‍ه‌ پ‍ی‍ش‌ آه‍ن‍گ‌" که در دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ برگزار می شود.Sports brands | NIKE HOMME