نیازهای شغلی معلم

عنواننیازهای شغلی معلم
گونهمقاله
نویسندگانشعاری نژاد, علی اکبر
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۴-

ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۴۹

شماره

دوره ۳۹ ش ۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۷-۴۱
موضوعتربیت معلم, شعاری نژاد، علی اکبر, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

نخست به ویژگی های شغل معلمی اشاره می کند و در ادامه به مهارت ها و ویژگی های اساسی که فرد قبل از شروع کار معلمی باید آن ها را بداند، می پردازد، همچنین مهارتهایی که هر مؤسسه تربیتی برای تربیت معلم باید آنها را به داوطلبانش بیاموزد را ذکر کرده است .