نور محمود طبیب سالخورده، تهران

نور محمود طبیب سالخورده، تهران
عنواننور محمود طبیب سالخورده، تهران
گونهعکس
عکاسسوروگین, آنتوان
سال انتشار۱۲۵۹
تاریخ نشر

۱۸۸۰= (۱۲۵۹)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعآنتوان سوروگین, پسران, دختران, عکس
منابع

Sarshar, Human.‎ Esther's Children: A Portrait of Iranian Jews.‎ 2002

متن کامل

در حیاط خانه نور محمود (نفر نشسته در وسط با کتابی در دست)به همراه خانواده، بیماران، خدمه و ...