نورالدین زرین کلک در انتشارات فرانکلین

نورالدین زرین کلک در انتشارات فرانکلین
عنواننورالدین زرین کلک در انتشارات فرانکلین
گونهعکس
سال انتشار۱۳۴۰
تاریخ نشر

۱۳۴۰-۱۳۴۸

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعتصویرگر, عکس, نورالدین زرین کلک
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل