نوجوان دوچرخه سوار

نوجوان دوچرخه سوار
عنواننوجوان دوچرخه سوار
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعاسباب بازی ها, پسران, عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل